DoveLetters
Elizaveta Kruglova – Senior Creative
Anastasiya Kondratyeva – Creative
Vsevolod Navashin – Art Director
Romina Kolpakova – Designer
Mariya Shmyreva – Senior Account Manager
Sergey Mikhaltsov – Project Manager